V roce 2006 vyšla pod číslem 488/2006 ve Sbírce zákonů vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Vyhlášením nabyla účinnosti. V listopadu 2008 byla tato vyhláška upravena novou vyhláškou 408/2008.

VYHLÁŠKA 488/2006 Sb.

ze dne 16. října 2006, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:

Přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin a výše paušální odměny

§ 1

1) Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 • a) do 2 000 Kč 45 Kč,
 • b) nad 2 000 Kč do 6 000 Kč 120 Kč,
 • c) nad 6 000 Kč do 10 000 Kč 240 Kč,
 • d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč,
 • e) nad 20 000 Kč 900 Kč.

2) Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 • a) do 5 000 Kč 120 Kč,
 • b) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 225 Kč,
 • c) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč,
 • d) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 900 Kč,
 • e) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 1 650 Kč,
 • f) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 2 560 Kč,
 • g) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 3 570 Kč,
 • h) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 5 250 Kč,
 • i) nad 200 000 Kč 6 750 Kč.

§ 2

Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 • a) do 2 500 Kč 120 Kč,
 • b) nad 2 500 Kč do 5 000 Kč 240 Kč,
 • c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 450 Kč,
 • d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 900 Kč,
 • e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 1 800 Kč,
 • f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 3 300 Kč,
 • g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 5 100 Kč,
 • h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 7 500 Kč,
 • i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 10 500 Kč,
 • j) nad 200 000 Kč 13 500 Kč.

§ 3

Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a 2, se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.

Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny

§ 4

1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče

 • a) s délkou záznamu do 60 minut 1,50 Kč
 • b) s délkou záznamu nad 60 minut 2 Kč.

2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče

 • a) s délkou záznamu do 180 minut 3 Kč
 • b) s délkou záznamu nad 180 minut 4 Kč.

§ 5

1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě

 • a) CD všech formátů bez možnosti přepisování 0,40 Kč
 • b) CD všech formátů s možností přepisování 2 Kč
 • c) DVD všech formátů bez možnosti přepisování 1 Kč
 • d) DVD všech formátů s možností přepisování 5 Kč
 • e) minidisku 4 Kč

2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity.

3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity.

§ 6

Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů

1) Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jsou

 • a) přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku,
 • b) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty nezabudovatelné do osobního počítače,
 • c) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudovatelné do osobního počítače,
 • d) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene c),
 • e) přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk nebo paměťovou kartu,
 • f) pevné disky zabudovatelné do osobního počítače,
 • g) pevné disky zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene f),
 • h) rozhlasové a televizní přijímače, které umožňují zhotovení záznamu vysílání.

2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na mobilní telefony.

§ 7

Všechny sazby odměn v této vyhlášce jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

VYHLÁŠKA 408/2008 Sb.

ze dne 6. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:

 

Čl. I


Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „přepisování“ vkládají slova „a ostatních nepřepisovatelných optických nosičů“.

2. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepisování“ vkládají slova „a ostatních přepisovatelných optických nosičů“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity“ nahrazují slovy „1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč“.

4. V § 5 odst. 3 se slova „10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity“ nahrazují slovy „0,15 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nepřesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta„Přesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB, platí se odměna 150 Kč a dále 0,10 Kč za každý započatý 1 GB kapacity přesahující kapacitu 1 TB tohoto pevného disku.“.

5. V § 6 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „analogové“.

6. V § 6 odst. 1 písm. c) a d) se za slova „nosiče“ vkládají slova „a paměťové karty“.

7. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „nebo paměťovou kartu“ nahrazují slovy „ , paměťovou kartu nebo optický nosič“.

8. V § 6 odst. 2 se slovo „mobilní“ nahrazuje slovy „digitální kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a bezdrátové“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pokud jsou tato zařízení dodávána s paměťovým médiem, odměna se platí pouze z kapacity přiloženého média dle § 5 odst. 2.“.

Čl. II


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.